Všeobecné obchodní podmínky

platné pro nákupy na adrese http://www.mluvime-cesky.info/we-speak-czech/

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem

on-line systému http://www.mluvime-cesky.info/we-speak-czech/ umístěného na internetové adrese http://www.mluvime-cesky.info/we-speak-czech/ (dále jen „eshop“) společnosti ALADIN agency s.r.o., IČ: 05420075, se sídlem: Baranova 31, 130 00 Praha 3, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263360, (dále jen „prodávající“) a fyzickými a právnickými osobami (dále jen „kupující“) vznikající na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím systému http://www.mluvime-cesky.info/we-speak-czech/ nebo prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „kupní smlouva“). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují přiměřeně i práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím a fyzickými a právnickými osobami (dále jen „zákazník“) na základě kupní smlouvy uzavřené jiným způsobem.

 

1.2. Případná odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

1.3. Smlouva o dílo, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

 

1.4. V případě, že se stane kterékoliv ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

 

1.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 23.9.2015. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před datem 23.9.2015.

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 

2.1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce. Pokud je v popisu zboží uvedeno zpochybnění počtu zboží na skladě, vyhrazuje si prodávající právo zboží nedodat, nemá-li ho na skladě. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na kontaktní adresu kupujícího. V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro smluvní partnery) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný kupující uhradí svoji předcházející objednávku a než budou věrohodně potvrzeny údaje o kupujícím. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím na tel. 222723389 nebo e-mailem: obchod@aladin.cz

 

2.2. Za splnění podmínek uvedených v bodě 3.4.prodávající vrátí částku zaplacenou kupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, kterou bylo zboží původně odesláno, nebo převodem na účet. Prodávající není povinen vracet částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkové, pilné)

 

2.3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Aladin Agency, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost kupujícího podle bodu 3.5 je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

 

2.4. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 3.2., prodávající má právo pro vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

3.1. Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 

3.2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a to včetně poplatků (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

 

3.3. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do jedné hodiny od jejího odeslání na tel.222723389 nebo emailem: obchod@aladin.cz.

 

3.4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve smyslu § 53 odstavce 6 občanského zákoníku, čímž mu vyvstane nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nemá za povinnost vracet částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírku), za splnění následujících podmínek:

  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a musí být dále prodejné
  • nakupující odešle vrácené zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce
  • v zásilce s vráceným zbožím musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

 

3.5. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.

 

3.6. Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu na fakturu, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky ve splatnosti dle uzavřené smlouvy.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Prodejce: ALADIN agency s.r.o., Baranova 31, 130 00 Praha 3, IČ: 05420075

 

1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

  1. e-mail – zasláním emailu na adresu obchod@aladin.cz
  2. telefonicky – telefonní číslo 222723389
  3. poštou – zasláním reklamace na adresu ALADIN agency s.r.o., Baranova 31, 130 00 Praha 3

 

2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky, popis zjištěných závad a jejich projevů.

3. Prodávající rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, telefonem, faxem nebo poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu.

 

Pokud byste měli další dotazy nebo jiné technické problémy, obracejte se prosím na naší emailovou adresu obchod@aladin.cz.

Copyright © 2000 - 2022. Všechna práva vyhrazena. Obchodní podmínky